Wybierz idealny akumulator

Wybór dobrego akumulatora to gwarancja, że samochód odpali w każdej sytuacji. Kupując u nas nie będziesz musiał martwić się, że zimą zostaniesz uziemiony przez mróz.

Doświadczeni fachowcy

Przyjdź do naszego sklepu i skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i wybierz najlepsze dla siebie produkty. Nie jesteś pewny wyboru? Zapytaj naszych doradców, którzy chętnie rozwieją Twoje wątpliwości.

Szanowni Państwo,

W kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HERTZ  BATTERIEN  POLSKA Maciej Burza (zwanym dalej HERTZ) z siedzibą w Łowiczu, przy ul. Poznańskiej 136,  NIP 834-181-72-84. HERTZ w celu należytej ochrony danych osobowych powołał  Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro@hertzpolska.pl  tel 46 837 47 64

Jakie dane gromadzimy?

Jako administrator danych osobowych gromadzimy Państwa dane osobowe („ Dane osobowe”) uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

Dla wszystkich podmiotów: 

- Imię i nazwisko osoby kontaktowej klienta, 

- Numer telefonu osoby kontaktowej klienta,

- Adres email osoby kontaktowej klienta

- Numer fax osoby kontaktowej klienta (opcjonalnie),

- Adres korespondencyjny 

- Numer NIP, REGON

Dodatkowo w przypadku klientów, którzy są zarejestrowani  jako osoby fizyczne:

- Imię i nazwisko klienta

- Adres zamieszkania klienta

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych ? 

 - realizacja obowiązków HERTZ przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania, księgowania i archiwizowania faktur oraz innych dokumentów księgowych,

- prowadzenia marketingu produktów HERTZ  poprzez tzw. marketing bezpośredni,

- przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody

 -dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu HERTZ którym jest:

- realizacji płatności i dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych

 Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

HERTZ może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: 

 1. podmiotom, z którymi HERTZ  ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy i realizacji obowiązków HERTZ przewidzianych prawem, ochrony praw HERTZ zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu HERTZ w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności HERTZ może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów z HERTZ do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez HERTZ.

2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania).

 Bezpieczeństwo i okres przechowywania danych osobowych

HERTZ zobowiązuje się stosować odpowiednie i adekwatne do zagrożenia środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez HERTZ  lub przez podmioty Przetwarzające dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone zgodnie z powyższą informacją, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i HERTZ . 

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec HERTZ w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). 

Ponadto, macie Państwo prawo do: 

Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od HERTZ potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. HERTZ dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

Otrzymane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.